जल जीवन मिशन

अमृत तलाव गावनिहाय यादी जिल्हा बीड अंतर्गत चालू कामांचा अहवाल
अ.क्र.  तालुका फोटो
1 अंबाजोगाई  
2 आष्टी  
3 बीड  
4 धारूर  
5 गेवराई   
6 केज  
7 माजलगाव  
8 परळी  
9 पाटोदा  
10 शिरूर  
11 वडवणी  
12 एकूण