जि.प. बीड मार्फत SGNY साठी पाठवलेले प्रस्ताव

विहान प्रकल्प 
संजय गांधी निराधार योजनेसाठी जि.प. मार्फत तालुका निहाय पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव 
अ.क्र. तालुका पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव एकूण शेरा
15-01-2022 11-05-2022
1 बीड 151 103 254  
2 गेवराई 137 68 205  
3 परळी  98 50 148  
4 माजलगाव 96 72 168  
5 केज 82 81 163  
6 अंबाजोगाई  73 60 133  
7 धारूर 37 59 96  
8 वडवणी 34 20 54  
9 पाटोदा 23 17 40  
10 शिरूर 24 13 37  
11 आष्टी 17 23 40  
12 एकूण 772 566 1338