जेष्ठ नागरिकांची यादी

जेष्ठ नागरिकांची तालुका निहाय यादी जिल्हा बीड 
अ.क्र.  तालुका ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या              
1 अंबाजोगाई 12897    
2 आष्टी 10656    
3 बीड 6638    
4 धारूर 2728    
5 गेवराई 2879    
6 केज 5559    
7 माजलगाव 9083    
8 परळी 7290    
9 पाटोदा 1592    
10 शिरूर 1587    
11 वडवणी 4626    
12 एकूण 65535