अधिक माहितीसाठी संपर्क

जिल्हा परिषद बीड 
थोडेसे मायबापासाठी पण आरोग्य तपासणी करणारे आधिकारी  
तालुका आरोग्य आधिकारी आणि वैदयकीय आधिकारी माहिती 
अ.  क्र  तालुका  प्राथमिक आरोग्य केंद्र   
आरोग्य आधिकारी   मोबाईल नंबर 
1 आंबेजोगाई  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. लोमटे बाळासाहेब  9403268375
2 आंबेजोगाई  आपेगाव  डॉ. गायत्री ढमाले 9665504485
3 आंबेजोगाई  बर्दापूर  डॉ. राहुल हाबडे 7066587777
4 आंबेजोगाई  भावठाण  डॉ. अनंत पवार 9975645202
5 आंबेजोगाई  घाटनांदूर  डॉ. विलास घोळवे 9545101136
6 आंबेजोगाई  उजणी  डॉ. तुकाराम नेहरकर 9579992126
7 आंबेजोगाई  UPHC खडकपुरा  डॉ. फराज काझी 7588421210
8 आष्टी  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. जयश्री शिंदे  7387348790
9 आष्टी  धामनगाव  डॉ. नारायण वायभसे 8975454677
10 आष्टी  कडा  डॉ. प्रियंका सिंघण 8856923235
11 आष्टी  कुंठेफळ   डॉ. शुभांगी पैठणे 9067830649
12 आष्टी  सुलेमानदेवळा  डॉ. नितीन राऊत 8149372163
13 आष्टी  टाकळसिंग  डॉ. नितीन मोरे 9503027984
14 बीड  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. नरेश कासट  9422244177
15 बीड  चौसाळा  डॉ. वैभव दिलीपराव मोटे 8421558845
16 बीड  लिंबांगणेश  डॉ. प्रतिभा रावसाहेब रकटे 8275521124
17 बीड  नाळवंडी  डॉ. तरकसे पी. एस. 8208714825
18 बीड  पिंपळणेर  डॉ. चव्हाण डी. बी. 8329211268
19 बीड  राजुरी नवगण  डॉ. दत्तात्रय श्रीमंत राऊत 9405816199
20 बीड  सांक्षाळपिंपरि  डॉ. सय्यद रियाजोद्दीन 9423714014
21 बीड  तांडसोण्णा  डॉ. लोढा पी. आर. 8976147696
22 बीड  येळंबघाट   डॉ. कागदे चैतन्य रामचंद्र 8668672231
23 बीड  चराठा  डॉ. महेंद्र बांगर 9623675753
24 बीड  NUHM पेठ बीड  डॉ. आगळे क्रांती श्यामसुंदर 9158716134
25 बीड  NUHM मोमीणपुरा  डॉ. हाशमी आर.आर. 9850174918
26 धारूर  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. शहाजी लोमटे  9822031157
27 धारूर  भोगल वाडी  डॉ. मुंडे 8275268679
28 धारूर  मोहखेड  डॉ. बांगर 9890279456
29 धारूर  रुई धारूर  डॉ. कृष्णा पवार 8459008388
30 गेवराई  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. संजय कदम  9422744833
31 गेवराई  चकलंबा  डॉ. जोगदंड आर.ए. 7276791337
32 गेवराई  जतेगाव  डॉ. बनसोडे डी.व्ही. 9763999107
33 गेवराई  मंदळ मोहि  डॉ. लोकरे ए.ए. 9421340316
34 गेवराई  निपानी  जवळका  डॉ. राठोड बी.जी. 8470838770
35 गेवराई  तलवडा  डॉ. माने आर. डी. 9767262742
36 गेवराई  उमापूर  डॉ. रियाज शेख 7083338686
37 केज  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. विकास आठवले  9422378400
38 केज  आडस  डॉ. केकान एस व्ही. 9764669220
39 केज  बनसारोळा  डॉ. मोमीन ई.क्यू. 9270082706
40 केज  चिंचोळीमाळी  डॉ. सांगळे एम. ए. 8806720951
41 केज  राजेगाव  डॉ. तांबडे आर. व्ही. 9923991657
42 केज  विडा  डॉ. कांबळे एस. ए. 9158461844
43 केज  यूसुफ वडगाव  डॉ. ब्राम्हणे व्ही. बी. 9422088239
44 माजलगाव  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. घुबडे  9422741310
45 माजलगाव  गंगामसला  डॉ. स्वप्नाली वाघमारे 9370468286
46 माजलगाव  किट्टी आड गाव  डॉ. अविनाश गोले 9637429658
47 माजलगाव  पाथरूड  डॉ. अमोल मानकर 7350083340
48 माजलगाव  सादोळा  डॉ. दत्तात्रय पारगावकर 9422327547
49 माजलगाव  टाकरवन  डॉ. आकाश राठोड 9561464093
50 परळी  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. लक्ष्मण मोरे  9422591755
51 परळी  धर्मापुरी  डॉ. मेढे बालासाहेब शिवाजी 9130909697
52 परळी  मोहा  डॉ. महादेव मुंडे 9657796555
53 परळी  नागापूर  डॉ. विकास मोराळे 9011712862
54 परळी  पोहनेर  डॉ. राहुल शिंदे 9403484418
55 परळी  सीरसाळा  डॉ. सोमनाथ मुंडे 9004002664
56 परळी  UPHC गणेशपार  डॉ. नौसिन सय्यद 9850699769
57 परळी  UPHC शिवाजीनगर  डॉ. संतोष मुंडे 8087886088
58 पाटोदा  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. लक्ष्मीकांत तांदळे  9422743034
59 पाटोदा  अमळनेर  डॉ. परमेश्वर बडे 9623620999
60 पाटोदा  डोंगरकिन्ही  डॉ. मयूर शिंदे 8588925204
61 पाटोदा  नायगयाव  डॉ. गणेश गुंड 9158181197
62 पाटोदा  वाहाली  डॉ. चैताली भोंडवे 9146984399
63 शिरूर  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. अशोक गवळी  9146499205
64 शिरूर  खालापुरी  डॉ. सुहास खाडे 7387266288
65 शिरूर  शिरूर  डॉ. किशोर खाडे 9975429111
66 वडवणी  THO तालुका आरोग्य आधिकारी  डॉ. ज्ञानेश्वर निपटे  9422744589
67 वडवणी  कुप्पा  डॉ. अरुण मोराळे 9421371097
68 वडवणी  वडवणी  डॉ. तांदळे 9130195514