अमृत तलाव गावनिहाय यादी

अमृत तलाव गावनिहाय यादी जिल्हा बीड अंतर्गत चालू कामांचा अहवाल
अ.क्र.  तालुका फोटो
1 अंबाजोगाई फोटो पहा
2 आष्टी   फोटो पहा 
3 बीड   फोटो पहा 
5 गेवराई   फोटो पहा  
6 केज * फोटो पहा
7 माजलगाव  फोटो पहा
8 परळी *  फोटो पहा
9 पाटोदा फोटो पहा  
10 शिरूर फोटो पहा
11 वडवणी फोटो पहा 
12 एकूण