ग्रामपंचायत भवनाची कामे

जिल्हा परिषद बीड
ग्रामपंचायत भवन बांधकाम आढावा सन २०२२-२३
अ.क्र. तालुका गाव काम सुरू
आहे/नाही किंवा पूर्ण  
निधी मिळाला
होय/नाही
फोटो लिंक 
1 वडवणी रुई पिंपळा होय होय
2 बीड वरवंटी/आहेर धानोरा होय होय
3 आष्टी लोणी स. नाही होय
4 आष्टी नांदूर  आहे होय
5 धारूर मोहखेड आहे होय
6 आष्टी पिंपरी घुमरी आहे होय  
7 आष्टी साबळखेड नाही होय

8 बीड नांदूर हवेली आहे नाही

9 गेवराई आमला नाही होय  
10 गेवराई ढालेगाव आहे होय
11 गेवराई किनगाव आहे होय
12 गेवराई सिंदफणा चिंचोली आहे होय  
13 गेवराई सिरसदेवी  नाही होय
14 गेवराई सुशी आहे होय  
15 पाटोदा धनगर जवळका नाही होय  
16 पाटोदा जाधववाडी   पूर्ण होय

 

17 पाटोदा महासांगवी आहे होय

18 पाटोदा रोहतवाडी  पूर्ण होय
19 पाटोदा वैद्यकिन्ही आहे होय

 

20 केज धर्माळा नाही नाही  
21 केज पैठण नाही नाही  
22 केज यूसुफ वडगाव  नाही नाही  
23 केज धोतरा नाही नाही  
24 केज कोरेगाव नाही नाही  
25 केज मस्साजोग नाही नाही  
26 केज आरणगाव नाही नाही  
27 केज येवता नाही नाही  
28 केज कासारी नाही नाही  
29 केज बोरगाव (बु.) नाही नाही  
30 केज सांगवी (सा.) नाही नाही  
31 केज सिंदी नाही नाही  
32 केज बाणेगाव नाही नाही  
33 केज जानेगाव  नाही नाही  
34 केज पिसेगाव  नाही नाही  
35 केज सातेफळ   नाही नाही  
36 केज शेलगाव गांजी   नाही नाही  
37 आष्टी आष्टा ह. ना. नाही होय  
38 आष्टी बोरोडी नाही होय  
39 आष्टी पिंपाळगाव दाणी  आहे होय  
           

 

Login