अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  श्री. अतुल मकाळ सरपंच  वैद्यकीन्ही 9822606415
  सरपंच   
  सरपंच