अभियंता

जिल्हा परिषद बीड 


जिल्हा परिषद बीड बांधकाम विभाग क्र. 1 अंतर्गत अभियंता कर्मचारी माहिती 
अ.क्र. तालुका  कर्मचाऱ्याचे नाव  पद  मोबाईल क्रमांक  शेरा 
1 बीड  श्री.चाटे सुभाष गिन्यानदेव  प्रभारी उपअभियंता  9422706567 प्रभारी उपअभियंता उपविभाग बीड 
श्री. पाठक जि. व्ही.   कनिष्ट अभियंता     
श्री. मिसाळ यच. एस.   कनिष्ट अभियंता  9423716987  
2 पाटोदा शिरूर  श्री. राजपूत बी. एम.  उप अभियंता  9011474634 प्रभारी कार्यकारी अभियांता बांधकाम 1  जि. प. बीड 
श्री. खेडकर बी. बी.  शाखा अभियंता  9421272780 पाटोदा पं. स. अतिरिक्त कारभार  
सोनवणे बी. एम.  शाखा अभियंता  9405826699  
श्री. मिसाळ एन. व्ही.  शाखा अभियंता  9890415808  
श्री. निंबाळकर एम. एस.  कनिष्ट अभियंता  8862024004  
श्री. मिसाळ एच. व्ही.  कनिष्ट अभियंता  9096760772  
3 गेवराई  श्री. जपे व्ही. व्ही.  कनिष्ट अभियंता  9860628262 श्री. पी. एस. नागरगोजे शाखा अभियंता पं. स. गेवराई यांच्याकडे उपअभियंता उपविभाग गेवराई चा अतिरिक्त पदभार 
श्री. वालेकर एस. के.  कनिष्ट अभियंता  9921043121  
श्री. यूसुफ उज्जमा  कनिष्ट अभियंता  7276763242  
श्रीमती. सासवडे व्ही. एम. शाखा अभियंता  8888236701  
4 आष्टी  श्री.तळेकर पी. ई.  प्रभारी उपअभियांता  9423168884 अतिरिक्त कारभार पं. स. आष्टी  
श्री. मोर एस. ए.  शाखा अभियंता  9423210689  
श्री. राठोड एस. बी. कनिष्ट अभियंता  9860191172  
जिल्हा परिषद बीड बांधकाम विभाग क्र. 2  अंतर्गत अभियंता कर्मचारी माहिती 
अ.क्र. तालुका  कर्मचाऱ्याचे नाव  पद  मोबाईल क्रमांक  शेरा 
1 अंबाजोगाई  श्री. चांदवडकर एस. डी.  प्र. का. अभियंता बां.2  9565571111  
श्री. एनगंटवार एन. ए.  शाखा अभियंता  9422348815  
श्री.पत्की आर. बी.  कनिष्ट अभियंता  9764790753  
श्री. सय्यद एम. एल. कनिष्ट अभियंता  8087061998  
श्री. भिसे डी.आय.  उपअभियांता  7588528947 प्रभारी उपअभियंता उपविभाग केज येथे प्रतिनियुक्ती  
2 केज  ___ ___ ___ केज उपविभागास शासन मान्यता नसल्यांमुळे तेथे  सर्व अभियंता प्रतिनियुक्तिवर काम पाहतात 
3 माजलगाव धारूर वडवणी  श्री. सुनिल मुटकुळे  उपअभियांता  9422867912 अतिरिक्त पदभार पं. स. माजलगाव 
श्री. सुरवसे एस. डी.  शाखा अभियंता  9422241791
श्री. धोंगडे व्ही. बी. शाखा अभियंता  8888760222
श्री. सुतनासे व्ही. सी.  कनिष्ट अभियंता  9423310104
बांधकाम विभाग पंचायत समिती स्तर कर्मचारी माहिती 
अ.क्र. पंचायत समिती नाव  कर्मचाऱ्याचे नाव  पद  मोबाईल क्रमांक  शेर 
1 बीड  श्री. वाघ सर  शाखा अभियंता  9420579677  
  श्री. उघडे सर  कनिष्ठ अभियंता  9028024371  
  श्री. रसाळ एस. ए.  शाखा अभियंता  7798315592  
2 पाटोदा  रिक्त पद  ___ ___ खेडकर बी. बी. यांच्याकडे तात्पुरता पदभार  
3 शिरूर  श्री. आण्णासाहेब येवले  शाखा अभियंता  9764125345 एक पद रिक्त 
4 वडवणी  श्री. संजय पवार  शाखा अभियंता  9834639507 एक पद रिक्त 
5 परळी  श्री. राजेंद्र काळे  शाखा अभियंता  9420019999  
  श्री. लांडगे बी. बी.  शाखा अभियंता  9325090194  
6 केज  श्री. एम. के. कऱ्हाड  शाखा अभियंता  9423171190 केज उपविभाग येथील अतिरिक्त पदभार 
  श्री. पटेल सर  शाखा अभियंता  9763490607  
  श्री. चव्हाण एम. एस.  शाखा अभियंता  7719991737  
7 माजलगाव  रिक्त पद  ___ ___ सुरवसे एस.डी. व धोंगडे व्ही. बी. यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार 
8 धारूर  श्री. बी. एल. पवळ  शाखा अभियंता    अधिकार काढून घेतले 
9 आष्टी  रिक्त पद  ___ ___ तळेकर पी. ई. व खिल्लारे डी. एम. यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार 
  आंबाजोगाई  श्री. कालिदास कुलकर्णी  शाखा अभियंता  8605569969  
  श्री. ए. एम. गाढे  कनिष्ट अभियंता  8999820505  
  श्रीमती. उरणे मॅडम  कनिष्ट अभियंता  7058493207  
  श्री. पी. बी. करपे  शाखा अभियंता  9834696928 अतिरिक्त कार्यभार उपविभाग केज 
11 गेवराई  श्री. पी. एस. नागरगोजे  शाखा अभियंता  9423456033 उपअभियंता उपविभाग गेवराई येथील  अतिरिक्त पदभार 
    श्री. मगर बी. बी.  कनिष्ट अभियंता  7350723193  
    श्री. एस. एस. चोपडे  सहाय्यक अभियंता  7588596713