अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  तालुका  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  बीड  कागदे ए एस  शाखा अभियंता  9421343437
बीड  साळुंके एल यू  शाखा अभियंता  9405348775
परळी  वांजरखेडकर पी पी  शाखा अभियंता  7767960770
4 गेवराई  कादरी एम के शाखा अभियंता  9422979091
5 पाटोदा  कुलकर्णी प्रमोद  शाखा अभियंता  9890402182
6 आष्टी  कुलकर्णी सुनील  शाखा अभियंता  9623442655