पाणंद रस्त्याची चालू कामे

पाणंद रस्त्याची जिल्हा बीड अंतर्गत चालू कामांचा अहवाल
अ.क्र.  तालुका मंजूर कामे  मान्यता दिलेली कामे सुरू कामे अडचणी शेरा फोटो
1 अंबाजोगाई 65          फोटो
2 आष्टी   193         फोटो 
3 बीड  84          फोटो
4 धारूर 0          फोटो
5 गेवराई  251         फोटो
6 केज 165         फोटो *
7 माजलगाव 3         फोटो 
8 परळी 62          फोटो
9 पाटोदा 276         फोटो 
10 शिरूर 22          फोटो
11 वडवणी 20         फोटो 
12 एकूण 1140          फोटो