अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  श्री. अमोल जगताप सरपंच आवरगाव  9665583584
श्री. वैजिनाथ तांदळे  सरपंच  वंजारवाडी   
श्री. रुस्तूम चौधरी सरपंच पैठण   9764884446