सेवा जेष्टता यादी

१. कनिष्ठ अभियंता (स्था) - ३४

२. कनिष्ठ अभियंता (यां) - ३

३. सहयाक आवेदक - २

४. यांत्रिकी - १

५. वायू संपडीक चालक - २ 

६. रिंग मन - १

७. जक हम्मेर ड्रीलर - २

८. मदतनीस - १

                                                                  (जि प चे स्वः उत्पन्न तील पदे )

१. कनिष्ठ अभियंता (स्था) - ५  

२. कनिष्ठ अभियंता (यां) - ४ 

३. हात पंप यांत्रिकी - ३३

४. वीज तंत्री - ६

५. मदतनीस - १०