आस्थापना

आस्थापना १ :-

कार्यसूची - 

 • वैद्यकीय अधिकारी यांचे रजा मंजूर प्रकरणे वरिष्ठांकडे सुपूर्द करणे.
 • अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी यांचे पुनर्नियुक्ती प्रस्ताव पाठविणे.
 • वैद्यकीय अधिकारी यांचे न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढणे.
 • वैद्यकीय अधिकारी यांचे समावेशन / बदल्या प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे.
 • वैद्यकीय अधिकारी यांचे  वर्ग - १ व २ चे गोपनीय अहवाल पुनर्विलोकनासाठी वरिष्ठ कार्यालाकडे सादर करणे.
 • वैद्यकीय अधिकारी यांचे तारांकित  / अतारांकित प्रश्न मार्गी लावणे.
 • इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोपविलेली कामे करणे. 

आस्थापना २ :-

आस्थापना २ ब:-

आस्थापना ३ :-

कार्यसूची - 

 • आस्थापने वरील सर्व कर्मचारी (वर्ग ३ व ४ ) यांची सर्व कामे उदा.वैद्यकीय रजा, अर्जित रजा, किरकोळ रजा, जी.पी.एफ. व इतर.
 • आस्थापने वरील सर्व  वर्ग ३ व ४ कर्मचारी यांची मूळ सेवापुस्तिका अद्यावत करणे व सेवाविषयक नोंदी घेणे.
 • आस्थापने वरील सर्व  वर्ग ३ व ४ कर्मचारी यांच्या दरमहा कामाचे वाटप.
 • आस्थापने अंतर्गत सर्व अभिलेखे अद्यावत ठेवणे.