आस्थापना

वित्त विभागातंर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे आस्थापना विषयक बाबी याद्वारे हाताळली जातात. तसेच लेखा संवर्ग कमचा-यांची सेवाजेष्ठता सुची, स्थानांतर, पदोन्नती ई. बाबत कार्यवाही केली जाते. त्याचप्रमाणे वित्त विभागांतर्गत राजपत्रित अधिका-यांचे आस्थापना विषयक प्रकरणे हात