आस्थापना

1.केंद्रप्रमुख यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी दिनांक ०१/०१/२०२०

              2.प्राथमिक पसवीधर व सहशिक्षक यांची १/१/२०२० ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 

                      कार्यालयीन कर्मच्या-यांची स्थिती

अ.क्र

पदनाम

मंजुर पदे

कार्यरत पदे

1

शिक्षणधिकारी प्राथमिक

1

1

2

उपशिक्षणधिकारी प्राथमिक

2

1

3

अधिक्षक वर्ग-2

1

0

4

लेखाधिकारी वर्ग-2 (शापोआ)

1

1

5

स.ले.अ

1

1

6

क. ले. अ.

1

1

7

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

2

2

8

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

3

3

9

अधिक्षक (शापोआ)

7

3

10

लघुलेखक

1

0

11

वरिष्ठ सहाययक (लिपीक वर्गीय)

18

16

12

वरिष्ठ सहाययक (लेखा वर्गीय)

2

2

13

कनिष्ठ सहाययक (लिपीक वर्गीय)

12

10

14

वाहन चालक

1

0

15

परिचर

11

11

16

डाटा एँन्ट्री ऑपरेटर (शापोआ)

1

1

 

अंतर्गत आस्थापना

अ.क्र

पदनाम

मंजुर पदे

कार्यरत पदे

     

1

गटशिक्षणाधिकारी

11

7

     

2

शिक्षण विस्तार अधिकारी - वरिष्ठ

49

40

     

3

शिक्षण विस्तार अधिकारी - कनिष्ठ

16

15

     

4

केंद्र प्रमुख

164

130

     

5

शिक्षक (प्राथमिक)

9138

8988

     

6.

*शिक्षक (माधयमिक)

388

309

 

 

 

7

*शारिरिक शिक्षक

50

26

 

 

 

8

*चित्रकला शिक्षक

50

18

 

 

 

9

*प्रयोग शाळा सहाय्यक

10

5

 

 

 

10

*मुख्याध्यापक वर्ग -3

18

14

 

 

 

11

*मुख्याध्यापक  (प्राथमिक)

415

387

 

 

 

* संच मान्यते मध्ये पदाची संख्या कमी झाल्यामुळे रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता नाही.