आस्थापना

१.   मंजूर व रिक्त पदाचा तपशील 
      अ. सरळ सेवा 
      ब. पदोन्नती 
२.   गट ब ची माहिती 
     प्रकल्प निहाय कार्यरत बालविकास प्रकल्प अधिकारी तपशील 
३.  संवर्गनिहाय सेवा ज्येष्ठता याद्या
     अंगणवाडी पर्यवेक्षिका      
४.  बिंदूंनामावली