जिल्हा परिषद बीड सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी व रिक्त पदांची यादी

सामान्य प्रशासन विभाग 

१.सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासकीय बदली)

२.सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्रशासकीय बदली)

3.सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (प्रशासकीय बदली)

४.सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशासकीय बदली)

५.सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - विस्तार अधिकारी (सां) (प्रशासकीय बदली)

.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी समानीकरण प्रपत्र 

७.कनिष्ठ सहाय्यक(लिपिक) समानीकरण प्रपत्र

८. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी समानीकरण प्रपत्र

९. वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) समानीकरण प्रपत्र

१०. विस्तार अधिकारी (सां) समानीकरण प्रपत्र

११. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (विनंती)

१२. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - कनिष्ठ सहाय्यक (विनंती)

१३. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - वरिष्ठ सहाय्यक (विनंती)

१४. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - विस्तार अधिकारी सां (विनंती)

१५. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - कनिष्ठ सहाय्यक (आपसी बदली)

१६. सर्वसाधारण बदल्या अंतिम सेवा वास्तव जेष्ठता यादी सन २०२० संवर्ग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (आपसी बदली)

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

१. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 

 

लघु पाटबंधारे विभाग

१. लघु पाटबंधारे विभाग 

 

कृषी विभाग

१. कृषी विभाग

 

वित्त विभाग

१. वित्त विभाग

 

आरोग्य विभाग 

१. आरोग्य विभाग समानीकरण प्रपत्र 

२. आरोग्य विभाग विनंती पात्र सेवा जेष्ठता यादी

 

महिला व बालकल्याण विभाग 

१. प्रशासकीय बदली पात्र/ सूट कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी

२. अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी

३.विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी 

 

बांधकाम विभाग 

१.बांधकाम विभाग क्र १ कनिष्ठ शाखा अभियंता 

२. बांधकाम विभाग क्र १ स्था.अ. स. / कनि. आरेखक 

 

शिक्षण विभाग 

१. शिक्षण विभाग 

 

पशुसंवर्धन वभाग 

१.पशुसंवर्धन विभाग