शिक्षण विभाग (माध्यमिक)

   महाराष्ट्र  शासनाच्या  शालेय  शिक्षण विभागाचा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असून सदर विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असतो. 
      सदर माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत जिल्यातील सर्व शासन मान्य माध्यमिक शाळा चालू असून यामध्ये अनुदानित, विनाअनुदानित , कायम विनाअनुदानित असे प्रकार असून विविध माध्यमांच्या संस्थांतर्गत शाळा असतात. यामध्ये इ. 5 वी ते इ. 10 वी, इ. 5 वी ते इ. 12  वी, इ. 8 वी ते इ. 10, इ. 8 वी ते इ. 12 वी अशा प्रकारच्या शाळांचे प्रशासन या विभागामार्फत चालविले जाते. 
      वरिल सर्व शाळांच्यामध्ये शासनाच्या समाजाभीमुख विद्‌थयार्थीभीमुख अशा अनेक प्रकारच्या योजना राविल्या जातात. यामध्ये सोबत विविध योजनांची माहिती सविस्तर देणेत आली आहे. 
प्रतिवर्षी शासन निकषानुसार पदनिश्चिती केली जाते व त्यानुसार अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन वेतनपथकामार्फत अदा केले जाते. 
वेतन  पथक व  माध्यमिक शिक्षण विभाग या दोन्हीचाही विभागप्रमुख म्हणुन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) काम पाहतात व त्यांचे अधिनस्त असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सहकार्याने विविध योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचविल्या जातात.
माहिती व संगणकांच्या युगात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे बरेचसे काम संगणाकांच्या मदतीने केले जाते.त्यामुळे  विशेषता खर्चाचा विचार करता माध्यमिक विभागांतर्गत असलेले विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, विविध योजना यांची माहिती वेबसाईटवरुन दिली जाते. त्याचप्रमाणे सेवकसंच निश्चीती, भविष्य निर्वाह निधी, वैकीय देयके, इत्यादी बाबींची माहिती केली जाते.