विशेष उपक्रम / प्रोग्राम

जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत राबवत असलेले विशेष उपक्रम / प्रोग्राम.

 

थोडेसे मायबापासाठीपण  उपक्रमाचे सादरीकरण (PPT) 

कपिलधार देवस्थान विकास प्रकल्प (PPT) 

जल जीवन मिशन कार्यक्रम 

कपिलधार विकास आराखडा प्रस्ताव 

अमृत सरोवर

सिद्धिविनायक ग्रुप (CCT)

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.

 

 

 

 

गाय गोठा

गांडूळ खत