जिल्हा परिषद प्रतिनिधी

  जि. प. / पं. स. सदस्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती. शिवकन्या शिवाजी सिरसट  मा. अध्यक्ष जी. प. बीड
श्री. बजरंग मनोहर सोनवणे मा. उपाध्यक्ष जी. प. बीड
श्री. कल्याण साहेबराव साहेबराव अबुज अबुज मा. सभापती समाज कल्याण समिती जी. प. बीड
श्रीमती. यशोदाबाई बाबुराव जाधव मा. सभापती महिला व बालकल्याण  समिती जी. प. बीड
श्री. जयसिंह धौर्यशील सोळंके मा. सभापती अर्थ व बांधकाम  समिती जी. प. बीड
श्रीमती. सविता बाळासाहेब मस्के  मा. सभापती कृषी व पशुसंवर्धन  समिती जी. प. बीड
श्रीमती. सारीका बळीराम गवते  मा. सभापती पंचायत  समिती बीड
श्रीमती. सुरवसे कल्पना दिपक मा. सभापती पंचायत समिती गेवराई
श्रीमती. खुळे सोनाली भगवान मा. सभापती पंचायत समिती माजलगाव
श्रीमती. उर्मिला शशिकांत गित्ते  मा. सभापती पंचायत समिती परळी
श्रीमती. विजयमाला शेषेराव जगताप मा. सभापती पंचायत समिती अंबाजोगाई
श्रीमती. घुले परिमळा विश्वनाथ मा. सभापती पंचायत समिती केज 
श्रीमती. चंद्रकला हनुमंत नागरगोजे मा. सभापती पंचायत समिती धारूर 
श्रीमती. आजबे अंजना बळीराम  मा. सभापती पंचायत समिती वडवणी 
श्रीमती. माधुरी अर्जुन जगताप  मा. सभापती पंचायत समिती आष्टी 
श्रीमती. उषा विजय सरवदे मा. सभापती पंचायत समिती शिरूर 
श्रीमती. लाबरुड सुवर्णाकाकासाहेब  मा. सभापती पंचायत समिती पाटोदा

 

  जि. प. सदस्यांचे नाव मोबाईल नंबर

गेवराई

श्रीमती. सविता बाळासाहेब मस्के ९८२२२३३३६६
श्री. युवराज धोंडीबा डोंगरे ९७६६६४३७७६
श्री. विठठल अंबाजी थडके ९६२३२५९९८
श्री. प्रल्हाद आश्रुबा माने ९८२३६८४४६८
श्रीमती. अर्चना फुलचंद बोरकर ९९२२५३६८०१
श्री. युधाजीत बदामराव पंडित ९२०९९९९९९९
श्री. विजयसिंह शिवाजीराव पंडित ९२७२३३३३३३
श्रीमती. कमलबाई बप्पासाहेब तळेकर ९८५०७३५५५५
श्रीमती. यशोदाबाई बाबाराव जाधव ९३२५२६८०००
माजलगाव
श्री. प्रकाश विश्वनाथ गवते ९९२२१२५१०५
श्रीमती. मंगल प्रकाशराव सोळंके ९८८१०१०४४७
श्रीमती. वनिता विठठल  चव्हाण ९७६४७११२३३
श्री. कल्याण साहेबराव अबुज ९४२३२३२३७१
श्री. चंद्रकांत प्रकाश शेजूळ ७७७४०२०४०१
श्रीमती. अनुसया रामप्रभू साळुंके ९०४९५९५९५९
वडवणी
श्रीमती. वैशाली औदूंबर सावंत ९६८९८१००९१
श्रीमती. अनिता राजेभाऊ मुंडे ८३७८०२७७७७
बीड
श्रीमती. सुरेखाबाई रवींद्र क्षीरसागर ९८२२५२०२५१
श्रीमती. मंगल गणपत होईफोडे ९४२३२३००२५
श्रीमती. केशरबाई गंगाराम घुमरे ९८२२९७६२२९
श्रीमती. सारिका रानूदास होईफोडे ९०११६२७७७७
श्री. भरत दशरथराव काळे ९५११६५७१११
श्रीमती. जयश्री राजेंद्र मस्के ९०२८१६४६४६
श्री. अशोक चांदमल लोढा ९४२२२४३४२०
शिरूर (का)
श्रीमती. भागीर्थी  रामराव खेडकर ९०११२७७३७४
श्री. वैजिनाथ मारोतराव मिसाळ ९४२००२५३५४
श्री. शिवाजी एकनाथ पवार ९७६५३०३०७७
श्रीमती. सविता रामदास बडे ९०२८२४७०००
पाटोदा
श्री. प्रकाश विठठलराव कवठेकर ९४२१३४४४००
श्रीमती. अश्विनी ज्ञानेश्वर जरांगे ९४२१३४८४०५
श्रीमती. शोभा संजय नवले ९९७५९५५९९९
आष्टी
श्रीमती. वर्षा सुरेश माळी ९४०३६०७८६३
श्रीमती. सविता विजयकुमार गोल्हार ९४२३४७३३३३
श्रीमती. संगीता रामहरी महारणोर ९४०४२५६२१८
श्रीमती. शोभा उद्धव दरेकर ९४२००१६१११
श्रीमती. निता सतीश शिंदे ९४२०८६११११
श्रीमती. अश्विनी अमर निंबाळकर ९९२२४००६०६
केज
श्री. विजयकांत विक्रमराव मुंडे ९७६७११७०७०
श्री. भागवत बळीराम नेटके  ९४२१२७३२१३
डॉ. श्रीमती. योगिनी अजित थोरात  ९४२३९७५२१२
श्री. बजरंग मनोहर सोनवणे ९९६०१०१६१६
श्री. संतोष शंकरराव हंगे  ९४२२६७५५५५
श्रीमती. सारिका बजरंग सोनवणे ९९७०१५६८१६
धारूर
श्री. जयसिंह धौर्यशील सोळंके ९८२३२२०२००
श्रीमती. भारती बाबासाहेब तिडके ९९७०८८१६९२
श्रीमती. सुलोचना आत्माराम वाव्हळ ९४०४८९१८२७
परळी
श्रीमती. अश्विनी धम्मपाल किरवले  ९१३०५९६३९९
श्री. अजय माणिकराव मुंडे ९४२२२७४४४४
श्रीमती. रेखाबाई मधुकर आघाव ९७६५७७७०७७
श्री. प्रदीप त्रिंबकराव मुंडे  ९४२२३२६६१४
श्रीमती. कौसाबाई छाचिष्ट फड ९७६४७७१७७१
श्रीमती. आशाबाई संजय दौंड  ९४२२९३३३१३
अंबाजोगाई
श्रीमती. जयश्री बाळासाहेब शेप ९४२२२४०७४०
श्रीमती. शिवकन्या शिवाजी सिरसट ९४२३१७५०००
  श्री. संजय रामप्रसाद गिराम ९६२३६२३२२२
  श्री. अविनाश अशोकराव मोरे  ८६०५१७०१११
श्री. शंकर विश्वनाथराव उबाळे ९४२२२४१३६८
श्री. राजेसाहेब श्रीकिशन देशमुख ९९२२०४१९९९